Logo Logo
Cutishelp konopná mast defekt 50ml
Cutishelp konopná mast defekt 50ml
Krátky popis Zlevněný produkt Cutishelp konopná mast defekt 50ml od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika u nás najdete nejlevněji od 249 Kč
Obvyklá cena
  • 249
Výrobce/Značka
Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Hodnocení
CutisHelp Konopná mast Defekt je výživná a regenera?ní mast nové generace pro d?ti i dosp?lé (v?etn? kojenc?, batolat, t?hotných žen a kojících matek) pro ?asov? neomezené ošet?ení p?i obnov? k?že po mechanickém (?íznutí, bodnutí, od?ení, poškrábání), chemickém (poleptání, podrážd?ní) nebo fyzikálním (popáleniny, spáleniny) poškození k?že resp p?i nedostate?ném prokrvení tkání Obsahuje olej (20% hmotnosti masti) ze semen technického konopí (obohacený vitamíny A, C, D, E) s p?irozenými protialergickými, protibakteriálními a protizán?tlivými vlastnostmi i filtrem UV zá?ení, bílou vazelínu, chlorofyl a quaiazulen Intenzivn? prostupuje do všech vrstev k?že, zaceluje bolestivá a traumatická místa prasklin, trhlin, omrzlin, opruzenin, proleženin, podkožních krevních výron?, bércových v?ed?, jizev aj defekt? Je doporu?ena jako dopln?k k základní lé?b? a zárove? jako preventivní prost?edek t?chto defekt?, nebo? dík zajišt?né regeneraci bun?k zabra?uje vzniku potenciálních infek?ních a degenera?ních ohnisek Je bez paraben?, psychotropních a návykových i dalších nep?irozených chemických látek a syntetických p?ím?sí a není parfémovaná Je vytvo?ena z kvalitativn? nového základu mastí a krém? CutisBase, vyvinutého spole?ností Parenteral Je ov??eno p?ív?tivé p?ijetí a spolehlivé p?sobení masti i v p?ípad? t?žce (patofyziologicky, terapeuticky nebo operativn?) poškozené k?že Na postižená místa se mast celoplošn? vtírá kdykoliv podle pot?eby - podle možností je doporu?eno ji d?kladn? vmasírovat nejlépe p?es noc, p?es den pak vet?ít i ?ast?ji Podle možností je vhodné vrstvu masti nat?ít na sterilní krytí a zavázat, ponechat po dobu 24 hodin p?sobit a následn? znovu p?evázat aneb tento postup opakovat P?i pravidelné aplikaci se viditelný efekt p?sobení produktu projevuje obvykle b?hem týdne až deseti dní Upozorn?ní: Na ošet?ených místech m?že v individuálních p?ípadech nastat p?irozená reakce imunitního systému organismu, který se setkává s vysoce koncentrovanou a kvalitní dodávkou vitáln? d?ležitých látek - volných nenasycených mastných kyselin (a to nikoliv jenom ve form? jejich ester?), p?i pravidelné aplikaci masti dalece p?esahující minimáln? nezbytnou denní dávku pro výživu bun?k a žádoucím zp?sobem m?nící jejich metabolismus Proto není doporu?eno bezprost?edn? kombinovat aplikaci masti s dalším p?ípravkem, nebo? p?sobení konopného oleje zesiluje ú?inek všech látek jiného produktu Uvedená reakce se projevuje formou do?asného z?ervenání (zp?sobeného rozší?ením cév v papilární vrstv? k?že vlivem p?enosu t?chto látek do kožních bun?k), ojedin?le i sv?d?ním v trvání n?kolika desítek minut - vzácn? až hodin, a je t?eba ji p?ekonat M?že nastat i leh?í forma macerace/prosáknutí bun?k v míst? poškozené k?že, což je mj projev lokální regenerace
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Další produkty v kategorii Kosmetika