Logo Logo
Cutishelp konopný krém ekzém 100ml
Cutishelp konopný krém ekzém 100ml
Krátky popis Exkluzívní produkt Cutishelp konopný krém ekzém 100ml od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika u nás najdete téměř zadarmo od 289 Kč
Obvyklá cena
  • 289
Výrobce/Značka
Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Hodnocení
CutisHelp Konopný krém Ekzém je výživný/hydrofobní a regenera?ní krém pro d?ti i dosp?lé (v?etn? kojenc?, batolat, t?hotných žen a kojících matek) pro pr?b?žné denní ošet?ení suché k?že, atopického ekzému i dalších druh? t?chto dermatózních projev? V p?ípad? normální pleti se p?i dlouhodobé aplikaci uplat?uje jako prost?edek pro omlazení celkového vzhledu pleti a vyhlazení vrásek Obsahuje olej (20% hmotnosti krému) ze semen technického konopí (obohacený vitamíny A, C, D, E) s p?irozenými protialergickými, protibakteriálními a protizán?tlivými vlastnostmi i filtrem UV zá?ení, p?írodní emulgátor, bílou vazelínu, v?elí vosk a extrakt p?írodního he?mánku Intenzívn? prostupuje do všech vrstev k?že, zmír?uje nep?íjemné sv?d?ní a rychle se vst?ebává; k?že proto nez?stává lesklá - pro docílení komplexního ú?inného efektu je doporu?eno kombinovat tento p?ípravek s Konopnou mastí pro no?ní ošet?ení p?i ekzému Je bez paraben?, psychotropních a návykových i dalších nep?irozených chemických látek a syntetických p?ím?sí a není parfémován Je vytvo?en z kvalitativn? nového základu mastí a krém? CutisBase, vyvinutého spole?ností Parenteral Je ov??en i jako podklad pro make-up Na postižená místa obli?eje a celého t?la se krém vtírá kdykoliv podle pot?eby, nejlépe však aspo? dvakrát denn? P?i pravidelné aplikaci se viditelný efekt p?sobení produktu projevuje obvykle b?hem týdne až deseti dní Upozorn?ní: Na ošet?ených místech m?že v individuálních p?ípadech nastat p?irozená reakce imunitního systému organismu, který se setkává s vysoce koncentrovanou a kvalitní dodávkou vitáln? d?ležitých látek - volných nenasycených mastných kyselin (a to nikoliv jenom ve form? jejich ester?), p?i pravidelné aplikaci krému dalece p?esahující minimáln? nezbytnou denní dávku pro výživu bun?k a žádoucím zp?sobem m?nící jejich metabolismus Proto není doporu?eno kombinovat aplikaci krému s dalším p?ípravkem (krom? jmenované masti), nebo? p?sobení konopného oleje zesiluje ú?inek všech látek jiného produktu Uvedená reakce se projevuje zvlášt? p?i déletrvající závislosti na kortikosteroidech formou do?asného z?ervenání (zp?sobeného rozší?ením cév v papilární vrstv? k?že vlivem p?enosu t?chto látek do kožních bun?k), ojedin?le i sv?d?ním v trvání n?kolika desítek minut - vzácn? až hodin, a je t?eba ji p?ekonat Následn? je krém snášen samoz?ejm? i u t?chto pacient?, kte?í pak mohou ostatní p?ípravky naprosto vysadit nebo výrazn? snížit ?etnost jejich uplatn?ní
Dostupnost skladem
Další produkty od výrobce Parenteral a.s., Praha 7, Česká republika
Další produkty v kategorii Kosmetika